Officers

Officers

President

Victoria Pokhilko
pokhilkovv@vcu.edu